Kim jesteśmy

Biuro Turystyczne „i tu i tu” Małgorzata Poros, 91-052 Łódź ul. Wrocławska 4/12 b jest wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 729-198-51-44, adres e-mail: biuro@ituitu.com.pl, tel. 504-221-350, oraz znajduje się w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych poz. nr 300, prowadzonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego od dnia 08 czerwca 2012 r.

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Administrator –Małgorzata Poros, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Biuro Turystyczne „i tu i tu” z siedzibą w Łodzi, 91-052, ul. Wrocławska 4/12 b , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 729-198-51-44 ,
  2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://ituitu.com.pl ,
  3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze strony,
  4. Podróżny/Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług biura turystycznego „I tu i tu”.

Administratorem strony oraz administratorem danych użytkowników i klientów jest Małgorzata Poros. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@ituitu.com.pl lub pod numerem telefonu (+48) 504 221 350

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

System komentarzy

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Inne technologie

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach witryny:

  • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku,
  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk witryny ituitu.com.pl.

Formularze kontaktowe

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie takich jak formularz założenia konta, formularz kontaktowy, formularz zapisu na newsletter. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: OVH Sp. z o.o. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Użytkowników danych osobowych. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a ponadto Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych.

Wprowadzone przez Administratora polityki oraz procedury zapewniają zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Użytkownikow jako osobom, których dane dotyczą.

Dodatkowo w razie konieczności Administrator współpracuje z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: biuro@ituitu.com.pl, lub w formie pisemnej na adres Administratora wskazany w pkt.1 powyżej. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Organizatora jako Administratora Danych Osobowych w celu przedstawienia oferty na żądanie Użytkownika, jak również w celu realizacji umów i usług świadczonych przez lub na rzecz Organizatora.

Zgodnie z zasadą minimalizacji wyrażoną w RODO Administrator przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania oferty na żądanie Użytkownika lub do zawarcia umowy z Organizatorem. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych powyżej.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Organizatora wynika ze szczególnych przepisów prawa.


Źródłem przetwarzanych przez Organizatora danych osobowych są osoby, których dane dotyczą tj. Użytkownicy.

Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Administratora jako Organizatora. W takiej sytuacji Organizator zawiera z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

Dane osobowe Podróżnych/Klientów powierzane są przede wszystkim podwykonawcom i podmiotom, z którymi Organizator współpracuje przy realizacji zawartych umów i świadczeniu usług na rzecz Podróżnych/Klientów.

Organizator nie profiluje danych osobowych Użytkowników oraz Podróżnych/Klientów w rozumieniu przepisów RODO.

Zgodnie z przepisami RODO każdy Użytkownik oraz Podróżny/Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora, ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, w tym prawo do informacji jakie dane i w jakim celu są przetwarzane oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwsza kopia wydawana jest przez Organizatora bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO Organizator pobiera odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia i doręczenia kopii,


b) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,


c) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO, przy czym Użytkownicy mogą żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy: cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. umowa została w pełni zrealizowana, podstawą przetwarzania danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania danych osobowych, Użytkownik wniósł sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i jest przekonany, że Administrator nie ma żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem wskazania przez Użytkownika podstawy swojego żądania, konieczność usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa, dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,


d) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO, jeżeli Użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych, lub uważa, że Administrator przetwarza jego dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie żąda usunięcia sowich danych osobowych (czyli nie korzysta z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub złożył sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub jego dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,


e) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO, w tym prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,


f) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO,


g) nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,


h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli Użytkownik uzna, że Administrator/Organizator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek inny sposób narusza uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), Administrator zaznacza, że zgodnie z przepisami RODO Podróżni/Klienci nie mają prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:


a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. do zamieszczenia swojej opinii czy komentarza,


b) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez Organizatora z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów np. przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają przepisy prawa,


c) przetwarzanie danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Użytkownik chce skorzystać ze swoich praw, o których mowa powyżej, powinien przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@ituitu.com.pl, lub w formie pisemnej na adres Administratora wskazany w pkt. 1 powyżej.


Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą (tj. Podróżni/Klienci), oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.